PAGDER&ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesi

PAOSB Hakkında

PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
 
1. BÖLGENİN GENEL ÖZELLİKLERİ ile YÖNETİMİNE DAİR HUSUSLAR  
1.1 Özel Organize Sanayi Bölgesinin Plastik Sektörüne Kazandırılmasına İlişkin Süreç  PAGDER, arsası ve tüm hakları bir şirkete ait olan özel organize sanayi bölgesini, akdetmiş olduğu bir protokolle sektöre kazandırdı. Protokol ile bölgenin ismi, “PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesi” (PAOSB) olarak değiştirildi.  Yeni adıyla “PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesi”, Asrey İnşaat ve Ticaret Limited Şirketinin aktifinde yer alan yaklaşık 600 dönüm büyüklüğünde arazinin ilgili Bakanlık tarafından "Özel Organize Sanayi Bölgesi" olarak tescil edilmesiyle 2002 yılında kurulmuştur.  Protokolün imzalandığı tarihe kadar hiçbir üretim işletmesine arsa tahsisi yapılmayan bölgede, bugüne kadar sadece bir kısım hizmet binası inşa edilmiştir.  Türk sanayisinin İstanbul merkezli olarak gelişmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan plansız büyüme ve çarpık kentleşme, büyük bir nüfus bakısıyla birlikte İstanbul’da yaşam alanlarının hızla azalması sonucunu doğurmuştur. Gerek zaten sanayiye tahsis edilebilecek bir arazinin kalmayışı ve gerekse İstanbul’un Türk sanayisinin yükünü taşıyabileceğinden daha fazla sırtlandığının geç de olsa anlaşılmasıyla sanayi tesislerinin şehir dışına çıkarılmasına yönelik tedbirler dönemine geçilmiştir. Bu durum, farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda işletmeyi sanayi tesisi kurulabilecek arsa arayışına sevk etmiştir.   Uzun yıllar İstanbul’un yükünü paylaşan Kocaeli havzasında sanayi arsası arz imkânlarının sınırlı olması ve buna bağlı yüksek fiyat seviyesi alternatif arayışlara sebep olmuştur.  Plastik sektöründeki benzer sorun ve talepleri yakından izleyen PAGDER Yönetim Kurulu, plastik sanayicilerinin bu türden ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırma ve analiz çalışmalarını öteden beri yürütmektedir.  Bu araştırmalar sırasında varlığından haberdar olunan Aslan Özel Organize Sanayi Bölgesinde ön analiz çalışmaları süratle başlatılmıştır. Ön analiz çalışmaları kapsamında elde edilen ilk verilerin pozitif olması sebebiyle fizibilite safhasına geçilmiş ve incelenecek konu başlıkları detaylandırılmıştır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, özellikle aşağıda belirtilen konular üzerine yoğunlaştırılmıştır.  

a. Bölgenin bulunduğu konumun tedarik ve pazarlama kanallarına yakınlık açısından değerlendirilmesi,  
b. Bölgenin kara, hava ve deniz taşımacılığı açısından değerlendirilmesi, avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi,  
c. Bölgenin demografik olarak incelenmesi, işgücü temin imkânlarının belirlenmesi,  
d. Bölgenin diğer organize sanayi bölgeleri ile mukayese edilerek varsa zayıf ve kuvvetli yönlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,  
e. Bölgedeki arsa fiyatların gerek çevredeki OSB'lerle gerekse diğer sanayi arsaları ile mukayese edilmesi ve makul fiyatın belirlenmesi.      

 1.2 .   Fizibilite sonuçları, bölgenin, yukarıda belirtilen kriterler bakımından cazip sayılabileceğini göstermiş ve özellikle aşağıda açıklanan hususlar önemli fırsatlar olarak değerlendirilmiştir.  

i. Bölge tamamen özel bir şirkete aittir. Bu durum, gerekli hukuki alt yapının oluşturulması şartıyla bölgenin ilk günden itibaren katılımcılar tarafından yönetilebilmesine imkân verecektir. Oysa diğer OSB’lerde katılımcıların yönetime katılma hakkı uzun yıllar boyunca çok sınırlı kalmakta, yönetimde ağırlıklı temsil hakkına sahip olabilmeleri ise çok daha uzun bir süre almaktadır.  
ii. Bölge, engebesiz ve düz bir araziye sahiptir. Bu coğrafi yapı, sanayi tesisi kurulması için son derece elverişlidir ve tüm işletmelere birbirine yakın özelliklere sahip parsel tahsis edebilme imkânı sağlayacaktır.  Netice olarak, bölgenin plastik sektörüne kazandırılmasının gerek ülke ekonomisi ve gerekse yatırım yapacak sektör mensupları açısından faydalı olacağı yönünde kuvvetli bir kanaat oluşmuştur.   Bu kanaate paralel olarak,  gerekli hukuki araştırma, değerlendirme ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi bakımından bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu, konuyu mali ve hukuki tüm yönleri ile etüt etmiş ve imzalanacak protokole ilişkin taslakları ilgili şirketle birlikte mütalaa etmek suretiyle hızlı bir şekilde hazırlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, bölgenin ilgili şirket ile birlikte yönetimine dair kurallar titizlikle belirlenmiş ve katılımcıların haklarının muhafazasına dair hususlar en ince ayrıntılarıyla dikkate alınarak daima en ön planda tutulmuştur.   Tüm bu çalışmaların sonunda, derneğimiz ile ilgili şirket arasında bir protokol imzalanmış ve tarafların tüm hak, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu protokol ile bölgenin adı “PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesi” (PAOSB) olarak değiştirilmiştir.  

2. PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB) Hakkında Genel Bilgiler  

2.1. Bölgenin Konumu  PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 646.730 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Bölge, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olan dördüncü bölgede yer almaktadır.  

2.2. Arsa Satışları, Parselasyon Çalışmaları ve Altyapı İnşaatlarının Başlatılması
2.2.1. PAOSB’de arsa satış süreci, katılımcı ile PAOSB arasında "Ön Tahsis Sözleşmesi"  düzenlenip imzalanmasıyla başlar.  
2.2.2. Ön tahsis sözleşmesinde yer alan arsa büyüklüğü, brüt arsa alanını ifade eder.
2.2.3. OSB alanının jeolojik ve jeoteknik çalışmaları, ardından da imar ve parselasyon işlemleri tamamlanmıştır.
2.2.3. ​İmar ve Parselasyon planları hazırlanıp Bakanlığın onayından geçirilmiştir.
2.2.4. OSB alanının halihazır haritaları yaptırılarak ilgili idarelerce onaylanmıştır.
2.2.5. OSB alanının ÇED raoru çalışmaları tamamlanmış ve rapor ilgili bakanlıklarca onaylanmıştır.
2.2.6. PAOSB'de kura çekimi gerçeleştirilmiş ve katılımcılar adına tahsis edilecek parseller belirlenmiştir.  
2.2.7. PAOSB parsellerine ilişkin tapular ilgili katılımcılara verilmiştir.
2.2.8. Altyapı projeleri hazırlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir.

2.3. Ulaşım İmkânları  Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir.  Hava → Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km  Hava → İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km  Deniz → Tekirdağ Limanı : 82 km  Deniz → Ambarlı Limanı : 125 km  Demiryolu → Alpullu İstasyonu : 77 km  Demiryolu → Durak İstasyonu : 60 km  Karayolu → E5 : 43 km  Karayolu → TEM : 40 km  En Yakın Gümrük → Kapıkule : 140 km  

2.4. İmar Durumu  Bölgede oluşturulan parseller E:0.70 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir.  

2.5. PAOSB'nin Yönetimi  PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır. Protokole göre, Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.’nin hiçbir konuda tek başına karar alma hak ve yetkisi bulunmamaktadır.    
2.5.1. Emlak Vergisi  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 5/f maddesine göre, OSB'de yapılan inşaatlar inşaatın bitim tarihini takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl emlak vergisinden muaftır.  
2.5.2. Atıksu Bedeli  4562 sayılı OSB Kanunu’nun 21. maddesine göre, merkezi atıksu arıtma tesisi işleten bölgelerdeki işletmeler atıksu bedelinden muaftırlar.  
2.5.3. Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzin Harcı  2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun 80. Maddesine göre, Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yapı ve tesisler bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından müstesnadır.    
2.5.4. Teşvik Uygulamalarında Bir Alt Bölgenin İmkânlarından Yararlanma  Kırklareli, teşvik uygulamaları bakımından ikinci bölgede yer almaktadır. Ancak, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan işletmeler bulundukları ilin içinde bulunduğu bölgenin bir altındaki bölgenin teşvik imkânlarından yararlanabilmektedirler. Bu itibarla, PAOSB’de bulunan işletmeler üçüncü bölgede yer alan teşvik imkânlarından yararlanabileceklerdir.  

2.6. OSB'de Faaliyet Gösterecek Mükellefler İçin Mali Kolaylıklar

2.7. Diğer Hususlar  PAOSB'nin merkezi Vize'de olmakla birlikte, PAOSB’ye ilişkin iş ve işlemler irtibat bürosundan yürütülecektir.